Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

buy

/baɪ/

mua

house prices are low, it's a good time to buy

jumper

/ˈdʒʌm.pər/

áo len dài tay

receipt

/rɪˈsiːt/

biên lai

acknowledge receipt of a letter

overcharge

/ˌəʊ.vəˈtʃɑːdʒ/

bán giá đắt

that grocer never overcharges

refund

/ˈriː.fʌnd/

hoàn tiền

refund a deposit

exchange

/ɪksˈtʃeɪndʒ/

đổi

exchange of prisoners of war

Chọn tất cả