Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

troubled

/ˈtrʌb.əld/

bối rối, phiền muộn

housekeeping

/ˈhaʊs.kiː.pɪŋ ˌmʌn.i/

bộ phận dọn phòng

clean

/kliːn/

vệ sinh

clean hands

dependable

/dɪˈpen.də.bəl/

phụ thuộc

a dependable friend

ruin

/ˈruː.ɪn/

sự đổ nát, sự suy đồi

a city reduced to a state of ruin by war

serviced

/'sɜ:vis/

cung cấp dịch vụ

ten years service in the police force

inconvenient

/ˌɪn.kənˈviː.ni.ənt/

bất tiện, phiền phức

if not inconvenient to you

incident

/ˈɪn.sɪ.dənt/

sự cố

he could remember every incident in great detail

offer

/ˈɒf.ər/

đề nghị

the company has offered a high salary

voucher

/ˈvaʊ.tʃər/

phiếu quà tặng

luncheon voucher

Chọn tất cả