17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

finally

sau cùng

Xóa

feel

sờ, mó

Xóa

arrive

đến, tới nơi

Xóa

kind

tử tế, có lòng tốt