Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

finally

/ˈfaɪ.nəl.i/

sau cùng

finally I would like to say...

feel

/fiːl/

sờ, mó

can you feel the bump on my head?

arrive

/əˈraɪv/

đến, tới nơi

we arrived at the station five minutes late

kind

/kaɪnd/

tử tế, có lòng tốt

a kind man

Chọn tất cả