Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

taxi

/ˈtæk.si/

xe tắc xi

meeting

/ˈmiː.tɪŋ/

cuộc họp, hội nghị

we've had three meetings, and still we haven't reached agreement

Chọn tất cả