Học từ vựng

  • Đã thuộc (2)
  • Chưa thuộc (11)

taxi

xe tắc xi

meeting

cuộc họp, hội nghị

we've had three meetings, and still we haven't reached agreement