17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

taxi

xe tắc xi

Xóa

meeting

cuộc họp, hội nghị