Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

offer

/ˈɒf.ər/

đề nghị

the company has offered a high salary

track

/træk/

dấu, vết

motorcar track

presentation

/ˌprez.ənˈteɪ.ʃən/

sự đưa ra, sự bày ra; sự trình ra, sự trình bày

the cheque is payable on presentation

competitor

/kəmˈpet.ɪ.tər/

người cạnh tranh, đối thủ

highlight

/ˈhaɪ.laɪt/

pha thú vị nhất; pha gay cấn nhất

the highlights of the match will be shown on TV tonight

Chọn tất cả