Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

wife

/waɪf/

vợ

she was a good wife and mother

work

/wɜːk/

làm việc

be at work

teacher

/ˈtiː.tʃər/

giáo viên

my English teacher

dependent

/dɪˈpen.dənt/

người phụ thuộc

be dependent on one's parents

daughter

/ˈdɔː.tər/

con gái

Chọn tất cả