Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

confirm

/kənˈfɜːm/

xác nhận, chứng thực

confirm somebody's statements

appointment

/əˈpɔɪnt.mənt/

sự bổ nhiệm; chức vụ được bổ nhiệm, công việc được giao

I'm looking for a permanent appointment

responsible

/rɪˈspɒn.sə.bəl/

(vị ngữ) (+ for, to) chịu trách nhiệm

who is responsible for this terrible mess?

secretary

/ˈsek.rə.tər.i/

thư ký

connect

/kəˈnekt/

nối

the two towns are connected by a railway

extension

/ɪkˈsten.ʃən/

sự kéo dài, sự mở rộng

the extension of the garden will take several weeks

Chọn tất cả