Atomic

Prepare For National Exam

CARTOONS IN THE WEST

học từ vựng

0%

Từ cần học

chiefly

/ˈtʃiːf.li/

chủ yếu

the Government is chiefly concerned with controlling inflation

laugh

/lɑːf/

cười 

laugh oneself into convulsions

feature

/ˈfiː.tʃər/

nét đặc biệt, điểm đặc trưng

his eyes are his most striking features

joke

/dʒəʊk/

lời nói đùa, trò đùa

tell [somebody] a joke

surprise

/səˈpraɪz/

sự bất ngờ, sự ngạc nhiên

their defeat caused little surprise

observation

/ˌɒb.zəˈveɪ.ʃən/

sự quan sát, sự theo dõi

observation of an animal's behaviour

propaganda

/ˌprɒp.əˈɡæn.də/

sự tuyên truyền

there has been much propaganda against smoking that many people have given it up

illiterate

/ɪˈlɪt.ər.ət/

mù chữ, thất học

overwhelmingly

/ˌəʊ.vəˈwel.mɪŋ.li/

tràn ngập

overwhelmingly generous

imbalance

/ˌɪmˈbæl.əns/

sự không cân bằng

a serious trade imbalance between the two countries

spread

/spred/

truyền đi, truyền bá

the bird spreads [out] its wings

cartoon

/kɑːˈtuːn/

phim hoạt hình

illustrate

/ˈɪl.ə.streɪt/

minh họa, làm rõ

illustrate a lecture

sage

/seɪdʒ/

nhà hiền triết, hiền nhân

consult the sage of the tribe

attractive

/əˈtræk.tɪv/

thu hút, hấp dẫn

your proposal sounds very attractive

overcome

/ˌəʊ.vəˈkʌm/

vượt qua, khắc phục (khó khăn)

overcome a tentation

matter

/ˈmæt.ər/

vấn đề, chuyện, điều

the root of the matter

Chọn tất cả