Atomic

Prepare For National Exam

CELL PHONE'S BAD EFFECTS

học từ vựng

0%

Từ cần học

means

/miːnz/

phương tiện; biện pháp

use illegal means to get a passport

negative

/ˈneɡ.ə.tɪv/

mang tính tiêu cực

give somebody a negative answer

publicity

/pʌbˈlɪs.ə.ti/

sự công khai

avoid publicity

detect

/dɪˈtekt/

tìm ra, khám phá ra, phát hiện ra

the dentist detect no decay in her teeth

high-tech

/ˌhaɪˈtek/

công nghệ cao

warning

/ˈwɔː.nɪŋ/

mang tính cảnh báo

give warning of danger to someone

proof

/pruːf/

bằng cớ, bằng chứng

have you any proof that you are the owner of the car?

retire

/rɪˈtaɪər/

nghỉ hưu

retire early

potentially

/pəˈten.ʃəl.i/

có tiềm năng, có khả năng

a potentially catastrophic situation

convenient

/kənˈviː.ni.ənt/

tiện lợi, thuận lợi

we must arrange a convenient time and place for the meeting

wise

/waɪz/

sáng suốt, khôn ngoan

a wise choise

explosion

/ɪkˈspləʊ.ʒən/

sự bùng nổ

a bomb explosion

serious

/ˈsɪə.ri.əs/

nghiêm trọng, trầm trọng, nặng

a serious young person

emergency

/ɪˈmɜː.dʒən.si/

sự khẩn cấp; tình trạng khẩn cấp

on emergency; in case of emergency

Chọn tất cả