Atomic

Prepare For National Exam

CHEMICAL INDUSTRY 1

học từ vựng

0%

Từ cần học

agriculture

/ˈæɡ.rɪ.kʌl.tʃər/

nông nghiệp

mar

/mɑːr/

làm hư, làm hỏng, làm hại

a mistake that could mar his career

thrive

/θraɪv/

phát triển mạnh, lớn nhanh; thịnh vượng, phát đạt

a thriving industry

clog

/klɒɡ/

tắc nghẽn; làm tắc nghẽn

habitat

/ˈhæb.ɪ.tæt/

môi trường sống, nơi sống (cây cối, động vật)

herbicide

/ˈhɜː.bɪ.saɪd/

thuốc diệt cỏ

pose

/pəʊz/

đặt ra

the artist asked her to pose for him

misuse

/ˌmɪsˈjuːz/

dùng sai, lạm dụng

misuse a word

accumulate

/əˈkjuː.mjə.leɪt/

chồng chất, tích luỹ, gom góp lại

accumulate enough evidence to ensure his conviction

control

/kənˈtrəʊl/

sự kiểm soát

control of traffic; traffic control

sunlight

/ˈsʌn.laɪt/

ánh sáng mặt trời

necessary

/ˈnes.ə.ser.i/

cần thiết, thiết yếu

sleep is necessary to (for) one's health

nutrient

/ˈnjuː.tri.ənt/

chất dinh dưỡng

plants draw nutrients from the soil

weed

/wiːd/

cỏ dại

eliminate

/iˈlɪm.ɪ.neɪt/

loại bỏ, loại trừ, loại ra

eliminate mistakes from one's writing

Chọn tất cả