Atomic

Prepare For National Exam

CHOOSING A CAREER 1

học từ vựng

0%

Từ cần học

stimulating

/ˈstɪm.jə.leɪ.tɪŋ/

thú vị

the stimulating effect of coffee

rewarding

/rɪˈwɔː.dɪŋ/

bổ ích; đáng làm (việc, nhiệm vụ,...)

a rewarding films

unsatisfying

/ʌnˈsæt.ɪs.faɪ.ɪŋ/

không làm thoả mãn, không làm vừa ý

aspect

/ˈæs.pekt/

khía cạnh, mặt

look at every aspect of the problem

consider

/kənˈsɪd.ər/

cân nhắc, xem xét, suy xét

we must consider the feeling of other people

assess

/əˈses/

đánh giá

assess somebody's taxes

strength

/streŋθ/

điểm mạnh

a man of great strength

weakness

/ˈwiːk.nəs/

điểm yếu, nhược điểm, khuyết điểm

determine

/dɪˈtɜː.mɪn/

xác định

determine a date for a meeting

inspector

/ɪnˈspek.tər/

nhân viên kiểm tra

earn

/ɜːn/

kiếm tiền

he earns £10,000 a year

solitary

/ˈsɒl.ɪ.tər.i/

cô đơn, một mình

lead a solitary life

career

/kəˈrɪər/

sự nghiệp, nghề nghiệp

choose a career

surroundings

/səˈraʊn.dɪŋz/

khu vực xung quanh, môi trường xung quanh

animals in zoos are not in their natural surroundings

appealing

/əˈpiː.lɪŋ/

lôi cuốn, quyến rũ

the idea of a holiday abroad is certainly appealing

Chọn tất cả