Atomic

Prepare For National Exam

CHOOSING A CAREER 2

học từ vựng

0%

Từ cần học

rank

/ræŋk/

xếp hạng, xếp loại

a painter of the first rank

region

/ˈriː.dʒən/

vùng, miền

the tropical region

aerospace

/ˈeə.rə.speɪs/

ngành hàng không vũ trụ

glamorous

/ˈɡlæm.ər.əs/

đẹp say đắm, đẹp quyến rũ

glamorous film stars

plumber

/ˈplʌm.ər/

thợ sửa ống nước

merit

/ˈmer.ɪt/

sự xứng đáng; sự xuất sắc

they recognized her merit and promoted her

substantially

/səbˈstæn.ʃəl.i/

một cách đáng kể

they contributed substantially to our success

training

/ˈtreɪ.nɪŋ/

sự đào tạo, sự huấn luyện

training of troops

commission

/kəˈmɪʃ.ən/

tiền hoa hồng

the commission to build the new theatre was given to a well-known architect

insurance

/ɪnˈʃɔː.rəns/

bảo hiểm

an insurance against fire

salary

/ˈsæl.ər.i/

tiền lương

has your salary been paid yet?

experience

/ɪkˈspɪə.ri.əns/

kinh nghiệm

does she have much experience of teaching?

plentiful

/ˈplen.tɪ.fəl/

dồi dào, phong phú

a plentiful supply of goods

hospitality

/ˌhɒs.pɪˈtæl.ə.ti/

dịch vụ nhà hàng - khách sạn

thank you for your kind hospitality

evoke

/ɪˈvəʊk/

gợi lên (ký ức)

the music evoked memories of her youth

promotion

/prəˈməʊ.ʃən/

sự thăng tiến, sự thăng chức

gain (win) promotion

grueling

/'gru:əl/

khó khăn, gian khổ, mệt mỏi

Chọn tất cả