Atomic

Prepare For National Exam

CITIES 1

học từ vựng

0%

Từ cần học

bias

/ˈbaɪ.əs/

sự thiên vị; thành kiến

a biased jury

degradation

/ˌdeɡ.rəˈdeɪ.ʃən/

sự suy thoái

being sent to prison was the final degradation

distrust

/dɪˈstrʌst/

sự nghi ngờ, sự ngờ vực

negotiations between unions and management are made more difficult by mutual distrust

ideology

/ˌaɪ.diˈɒl.ə.dʒi/

ý thức hệ, hệ tư tưởng

according to bourgeois ideology

dweller

/'dwelə[r]/

cư dân

town-dwellers

migrate

/maɪˈɡreɪt/

di cư

embrace

/ɪmˈbreɪs/

đi theo (đường lối,...)

she tried to avoid his embrace

utility

/juːˈtɪl.ə.ti/

ngành dịch vụ công cộng

landscape

/ˈlænd.skeɪp/

phong cảnh

deliver

/dɪˈlɪv.ər/

giao (hàng)

we deliver [your order] to your door

gradually

/ˈɡrædʒ.u.ə.li/

dần dần, từ từ

proclaim

/prəˈkleɪm/

công bố, tuyên bố

proclaim independence

occupation

/ˌɒk.jəˈpeɪ.ʃən/

nghề nghiệp

the occupation of a house by a family

prevail

/prɪˈveɪl/

thịnh hành, phổ biến khắp

conditions prevailing in the region

eagerly

/'i:gəli/

(một cách) háo hức, hăm hở

reform

/rɪˈfɔːm/

sự cải cách, sự cải tổ

reform the world

corruption

/kəˈrʌp.ʃən/

sự tham nhũng

poverty

/ˈpɒv.ə.ti/

sự nghèo nàn, sự nghèo đói

live in poverty

abandoned

/əˈbæn.dənd/

bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ

Chọn tất cả