Atomic

Prepare For National Exam

CITIES 2

học từ vựng

0%

Từ cần học

widespread

/ˌwaɪdˈspred/

lan rộng, phổ biến

the disease is becoming widespead

civic

/ˈsɪv.ɪk/

(thuộc) đô thị hoặc thành phố

civic responsibilities

exorbitant

/ɪɡˈzɔː.bɪ.tənt/

quá cao, cắt cổ (giá cả)

exorbitant rents

sewerage

/ˈsʊə.rɪdʒ/

hệ thống cống rãnh; sự thoát nước

municipal

/mjuːˈnɪs.ɪ.pəl/

(thuộc) thành phố, (thuộc) đô thị, (thuộc) thị xã

municipal council

proponent

/prəˈpəʊ.nənt/

người đề nghị, người đề xuất

he is one of the leading proponents of the theory

ownership

/ˈəʊ.nə.ʃɪp/

quyền sở hữu

the ownership of the land is disputed

regulation

/ˌreɡ.jəˈleɪ.ʃən/

quy định, nội quy, điều lệ

insure

/ɪnˈʃɔːr/

đảm bảo, làm cho chắc chắn

insure one's house against fire

renewal

/ri'nju:əl/

sự thay mới, sự khôi phục

urban renewal

restrict

/rɪˈstrɪkt/

hạn chế, giới hạn

to restrict the use of alcohol

residential

/ˌrez.ɪˈden.ʃəl/

(thuộc) nhà ở; dân cư

a residential district

commercial

/kəˈmɜː.ʃəl/

(thuộc) thương mại

commercial school

charge

/tʃɑːdʒ/

tính tiền, tính phí

arrested on a charge of murder (a murder charge)

argue

/ˈɑːɡ.juː/

lập luận

the couple next door are always arguing

core

/kɔːr/

điểm cốt lõi

I ate the apple, and threw the core away

master

/ˈmɑː.stər/

toàn bộ, tổng thể

master and men

zoning

/ˈzəʊ.nɪŋ/

sự chia thành đới, sự quy vùng

Chọn tất cả