Atomic

Prepare For National Exam

COMMUTING

học từ vựng

0%

Từ cần học

commuting

/kə'mju:t/

việc đi lại hằng ngày bằng vé tháng

she commutes from Oxford to London everyday

distance

/ˈdɪs.təns/

khoảng cách, tầm xa

a good cyclist can cover distances of over a hundred miles a day

rail

/reɪl/

đường sắt

hold the handrail for safety

subway

/ˈsʌb.weɪ/

tàu điện ngầm

use the subway to cross the road

avoid

/əˈvɔɪd/

tránh

to avoid the city centre, turn right here

accept

/əkˈsept/

nhận, chấp nhận, chấp thuận

accept a gift

desegregate

/ˌdiːˈseɡ.rɪ.ɡeɪt/

xoá bỏ sự phân biệt chủng tộc (ở trường học...)

suburb

/ˈsʌb.ɜːb/

ngoại ô

live in the suburbs

link

/lɪŋk/

kết nối

telecommuting

telecommuting

làm việc từ xa

edge

/edʒ/

rìa, lề; bờ, gờ

put an edge on an axe

Chọn tất cả