Atomic

Prepare For National Exam

EDUCATION (D - 2010)

học từ vựng

0%

Từ cần học

frequently

/ˈfriː.kwənt.li/

thường xuyên

buses run frequently from the city to the airport

drum

/drʌm/

gõ gõ, đập đập

pain

/peɪn/

sự đau đớn, sự đau khổ

suffer from acute back pain

rusty

/ˈrʌs.ti/

cùn, trình độ tồi, lục nghề (do thiếu thực hành)

flexibly

/'fleksəbli/

linh hoạt, linh động

frustrated

/frʌsˈtreɪ.tɪd/

bực bội, nản lòng

calm

/kɑːm/

điềm tĩnh, bình tĩnh

a calm, cloudless day

instantly

/ˈɪn.stənt.li/

ngay tức khắc; lập tức

I came instantly I saw the need

pathetic

/pəˈθet.ɪk/

thảm bại

pathetic cries for help

grasp

/ɡrɑːsp/

nắm được, hiểu thấu (vấn đề,...)

she grasped the rope and pulled herself up

attempt

/əˈtempt/

sự cố gắng

the prisoners attempted an escape (to escape), but failed

medal

/ˈmed.əl/

huy chương

an Olympic gold medal

persuade

/pəˈsweɪd/

thuyết phục

persuade somebody to do something (into doing something)

maturity

/məˈtʃʊə.rə.ti/

tính trưởng thành

composer

/kəmˈpəʊ.zər/

nhà sáng tác nhạc, người soạn nhạc

scream

/skriːm/

gào thét, hét lên

she screamed [out] [at me] in anger

bribe

/braɪb/

đút lót, hối lộ, mua chuộc

give bribe

frown

/fraʊn/

nhăn mặt, cau mày

what's wrong? why are you frowning?

nuisance

/ˈnjuː.səns/

người phiền hà, mối phiền toái

you are a confounded nuisance, top pestering me

Chọn tất cả