Atomic

Prepare For National Exam

EDUCATION (D - 2012)

học từ vựng

0%

Từ cần học

acquire

/əˈkwaɪər/

tiếp thu, thu được (kiến thức, kỹ năng)

acquired characteristics

perform

/pəˈfɔːm/

đảm nhiệm, thực hiện

perform a task

occur

/əˈkɜːr/

xảy ra, xảy đến

when did the accident occur?

throughout

/θruːˈaʊt/

suốt (thời gian)

throughout his life

manipulate

/məˈnɪp.jə.leɪt/

điều khiển bằng tay, thao tác

sibling

/ˈsɪb.lɪŋ/

anh chị em ruột

I have two brothers and a sister, three siblings in all

reward

/rɪˈwɔːd/

thưởng, thưởng công

he received a medal in reward for his bravery

adapt

/əˈdæpt/

thích nghi, chấp nhận, điều chỉnh

this machine has been specially adapted for use underwater

criminologist

/,krimi'nɒlədʒist/

nhà tội phạm học

principle

/ˈprɪn.sə.pəl/

nguyên tắc

the principle of geometry

voter

/ˈvəʊ.tər/

cử tri

storage

/ˈstɔː.rɪdʒ/

sự lưu trữ, sự cất giữ

a loft with large storage capacity

stimulus

/ˈstɪm.jə.ləs/

sự khuyến khích, sự kích thích

the nutrient in the soil acts as a stimulus to growth (to make the plans grow)

perceptible

/pəˈsep.tə.bəl/

có thể nhận biết thấy; có thể cảm giác thấy

perceptible movements

motor

/ˈməʊ.tər/

vận động

an electric motor

interact

/ˌɪn.təˈrækt/

tiếp xúc, trao đổi, tương tác

chemicals that interact to form a new compound

academic

/ˌæk.əˈdem.ɪk/

mang tính học thuật

academic year

politician

/ˌpɒl.ɪˈtɪʃ.ən/

chính trị gia

retrieve

/rɪˈtriːv/

lấy lại được, kiếm lại được

retrieve one's suitcase from the left luggage office

thunder

/ˈθʌn.dər/

sấm sét, tiếng sấm sét

a distant roll of thunder

Chọn tất cả