Atomic

Prepare For National Exam

ENGLISH EXPRESSIONS

học từ vựng

0%

Từ cần học

vocabulary

/vəˈkæb.jə.lər.i/

từ vựng

describe

/dɪˈskraɪb/

diễn tả, mô tả, miêu tả

words cannot describe the beauty of the scene

standard

/ˈstæn.dəd/

chuẩn, tiêu chuẩn

standard of height required for recruits to the police force

expression

/ɪkˈspreʃ.ən/

ngữ cố định, cụm từ

to give expression to one's feelings

majority

/məˈdʒɒr.ə.ti/

phần lớn, phần đông, đa số

the majority was (were) in favour of the proposal

colloquialism

/kəˈləʊ.kwi.ə.lɪ.zəm/

thành ngữ thông tục; câu nói thông tục

slang

/slæŋ/

tiếng lóng

army slang

momentary

/ˈməʊ.mən.tər.i/

chốc lát, nhất thời, tạm thời

a momentary pause

popularity

/ˌpɒp.jəˈlær.ə.ti/

tính phổ biến, tính quần chúng

win the popularity of the voters

obscurity

/əbˈskjʊə.rə.ti/

sự không có tên tuổi, tình trạng ít người biết đến

retain

/rɪˈteɪn/

ghi nhớ

dykes ratain the river water

linguist

/ˈlɪŋ.ɡwɪst/

nhà ngôn ngữ học

association

/əˌsəʊ.siˈeɪ.ʃən/

sự liên kết, sự kết hợp, sự kết giao

there has always been a close association between these two schools

abstract

/ˈæb.strækt/

trừu tượng

we may talk of beautiful things, but beauty itself is abstract

identify

/aɪˈden.tɪ.faɪ/

nhận diện, nhận biết, nhận ra

can you identify your umbrella among this lot?

appropriate

/əˈprəʊ.pri.ət/

thích hợp, phù hợp

his formal style of speaking was appropriate to the occasion

diverse

/daɪˈvɜːs/

đa dạng, phong phú

her interests are very diverse

scholar

/ˈskɒl.ər/

học giả

Chọn tất cả