Atomic

ENTERING UNIVERSITY

ENLARGING VOCABULARY 7

học từ vựng

0%

Từ cần học

thoughtless

/ˈθɔːt.ləs/

không suy nghĩ, vô tư

thoughtless of the future

resemble

/rɪˈzem.bəl/

giống với

prehistoric

/ˌpriː.hɪˈstɒr.ɪk/

(thuộc) thời tiền sử

prehistoric man

lifelike

/ˈlaɪf.laɪk/

giống như thật

a lifelike statue

ruined

/ˈruː.ɪnd/

bị hư hỏng nặng; đổ nát (tòa nhà, thành phố,...)

a city reduced to a state of ruin by war

volume

/ˈvɒl.juːm/

khối lượng

an encyclopedia in 20 volumes

displace

/dɪˈspleɪs/

chiếm chỗ

upthrust

/' p' r st/

sự nâng lên, trồi lên

optimistic

/ˌɒp.tɪˈmɪs.tɪk/

lạc quan, yêu đời

an optimistic view of events

generous

/ˈdʒen.ər.əs/

hào phóng, rộng rãi

generous with one's money

fortunate

/ˈfɔː.tʃən.ət/

may mắn, có phúc, tốt số

I was fortunate to have (in having) a good teacher

irritable

/ˈɪr.ɪ.tə.bəl/

dễ cáu; cáu kỉnh

Chọn tất cả