Atomic

Prepare For National Exam

FLEAS 2

học từ vựng

0%

Từ cần học

slingshot

/ˈslɪŋ.ʃɒt/

súng cao su

claw

/klɔː/

vuốt nhọn (mèo, chim,...)

grip

/ɡrɪp/

nắm chặt, ôm chặt, kẹp chặt

the frightened child gripped the mother's hand

hatch

/hætʃ/

nở (trứng)

exhale

/eksˈheɪl/

thở ra

exhale air from lungs

dormant

/ˈdɔː.mənt/

nằm im lìm, không hoạt động

a dormant volcano

intimidating

/ɪnˈtɪm.ɪ.deɪ.tɪŋ/

đáng kinh hãi, đáng sợ

an intimidating pile of dirty dishes

opponent

/əˈpəʊ.nənt/

địch thủ, đối thủ, kẻ thù

our opponents in the games

infestation

/ˌɪn.fesˈteɪ.ʃən/

sự tràn vào quấy phá, sự tràn vào phá hoại

an infestation of cockroaches

favorable

/ˈfeɪ.vər.ə.bəl/

thuận lợi

a favourable answers

rear

/rɪər/

ở đằng sau, ở phía sau, ở cuối

a kitchen at the rear of the house

joint

/dʒɔɪnt/

khớp (xương)

knee joint

mate

/meɪt/

(động vật học) giao phối

I'm off for a drink with my mates

characteristic

/ˌkær.ək.təˈrɪs.tɪk/

đặc điểm, đặc tính

such bluntness is characteristic of him

fur

/fɜːr/

lông thú

tough

/tʌf/

mạnh mẽ, cứng rắn

tough meat

monument

/ˈmɒn.jə.mənt/

đài kỷ niệm, tượng đài

a monument erected to soldiers killed in the war

accelerate

/əkˈsel.ə.reɪt/

thúc, đẩy nhanh

accelerate the rate of growth

Chọn tất cả