Atomic

Prepare For National Exam

FOOT RACING

học từ vựng

0%

Từ cần học

bystander

/ˈbaɪˌstæn.dər/

khán giả, người đứng xem, người qua đường

activity

/ækˈtɪv.ə.ti/

hoạt động

camaraderie

/ˌkæm.əˈrɑː.dər.i/

tình bạn, sự thân thiết

like-minded

/ˌlaɪkˈmaɪn.dɪd/

cùng một khuynh hướng, cùng một mục đích

stroller

/ˈstrəʊ.lər/

xe đẩy trẻ em

costume

/ˈkɒs.tʃuːm/

(nghệ thuật) phục trang, trang phục

people wore historical costumes for the parade

bridal

/ˈbraɪ.dəl/

(thuộc) cô dâu; (thuộc) đám cưới

bridal night

wear

/weər/

mang, đeo; mặc

a suit for everyday wear

tuxedo

/tʌkˈsiː.dəʊ/

áo xmốc-king

route

/ruːt/

lộ trình, tuyến đường

the main shipping routes across the Atlantic

commonly

/ˈkɒm.ən.li/

thường thường

donate

/dəʊˈneɪt/

quyên góp, tặng (từ thiện)

donate large sums to relief organizations

gown

/ɡaʊn/

váy (dạ hội)

a ball-gown

enjoy

/ɪnˈdʒɔɪ/

tận hưởng

I enjoyed that meal

Chọn tất cả