Atomic

Prepare For National Exam

GENETICS

học từ vựng

0%

Từ cần học

genetics

/dʒəˈnet.ɪks/

di truyền học

hereditary

/hɪˈred.ɪ.tər.i/

di truyền, có tính kế thừa

hereditary beliefs

breeding

/ˈbriː.dɪŋ/

sự gây giống, sự chăn nuôi

the breeding season

resilience

/rɪˈzɪl.jəns/

khả năng mau phục hồi; tính kiên cường

rubber has more resilience than wood

chromosome

/ˈkrəʊ.mə.səʊm/

(sinh vật học) nhiễm sắc thể

descendant

/dɪˈsen.dənt/

con cháu

the descendants of Queen Victoria

subtle

/ˈsʌt.əl/

khó thấy, tinh vi, tinh tế

a subtle charm

superior

/suːˈpɪə.ri.ər/

người giỏi hơn; vật tốt hơn

a superior cloth

susceptibility

/səˌsep.təˈbɪl.ə.ti/

tính nhạy cảm, tính dễ xúc cảm

significant

/sɪɡˈnɪf.ɪ.kənt/

quan trọng, đáng kể (tính chất, ý nghĩa)

a significant smile

tribe

/traɪb/

bộ tộc, bộ lạc

Zulu tribes

stereotype

/ˈster.i.ə.taɪp/

định kiến, khuôn mẫu (suy nghĩ, tư duy,...)

the characters in the film are just stereotypes with no individuality

crop

/krɒp/

mùa màng

rice crop

influential

/ˌɪn.fluˈen.ʃəl/

có ảnh hưởng, có sức thuyết phục

factors that are influential in reaching a decision

diabetes

/ˌdaɪ.əˈbiː.tiːz/

bệnh tiểu đường

Chọn tất cả