Atomic

Prepare For National Exam

HARVESTING ICE

học từ vựng

0%

Từ cần học

harvesting

/'hɑ:vist/

việc thu hoạch

possible

/ˈpɒs.ə.bəl/

có thể

by all possible means

dwindling

/'dwindl/

sự giảm, sự hạ

supply

/səˈplaɪ/

sự cung cấp

supply consumers with electricity

tow

/təʊ/

dắt, lai, kéo (tàu, thuyền, xe cộ)

tow a damaged ship into port

melting

/ˈmel.tɪŋ/

sự tan chảy, sự tan ra

a melting voice

floating

/ˈfləʊ.tɪŋ/

nổi (nước)

floating population

cylindrical

/sɪˈlɪn.drɪ.kəl/

hình trụ

fabric

/ˈfæb.rɪk/

vải

nudge

/nʌdʒ/

xô nhẹ, đẩy nhẹ

seal

/siːl/

đóng kín, bịt kín

cocoon

/kə'ku:n/

cái kén (tằm)

civilization

/ˌsɪv.əl.aɪˈzeɪ.ʃən/

nền văn minh

feat

/fi:t/

kỳ công, chiến công

brilliant feats of engineering

iceberg

/ˈaɪs.bɜːɡ/

tảng băng trôi

Chọn tất cả