Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

housework

/ˈhaʊs.wɜːk/

công việc trong nhà (nấu ăn, giặt, quét dọn)

wash

/wɒʃ/

rửa, giặt, lau chui

please give the car a wash

window

/ˈwɪn.dəʊ/

cửa sổ

I saw them through the window

outside

/ˌaʊtˈsaɪd/

bề ngoài; bên ngoài

open the door form the outside

floor

/flɔːr/

sàn nhà

there weren't enough chairs so I had to sit on the floor

carpet

/ˈkɑː.pɪt/

thảm

lay a carpet

vacuumed

/'vækjʊəm/

(vật lý học) chân không

polished

/ˈpɒl.ɪʃt/

bóng láng

bathroom

/ˈbɑːθ.ruːm/

buồng tắm

laundry

/ˈlɔːn.dri/

tiệm giặt là

groceries

/'grəʊsəriz/

cửa hàng tạp hóa

refrigerator

/rɪˈfrɪdʒ.ər.eɪ.tər/

tủ lạnh; phòng ướp lạnh

Chọn tất cả