Atomic

Prepare For National Exam

HUMAN NATURE 1

học từ vựng

0%

Từ cần học

trifling

/ˈtraɪ.flɪŋ/

không quan trọng, tầm thường, vặt

a few trifling errors

philosophic

/filə'sɔfik/

(thuộc) triết học; theo triết học

contempt

/kənˈtempt/

sự khinh rẻ, sự khinh miệt

I feel nothing but contempt for people who treat children so cruelly

well-being

/ˌwelˈbiː.ɪŋ/

tình trạng hạnh phúc, khoẻ mạnh, thịnh vượng

justice

/ˈdʒʌs.tɪs/

sự công bằng

efforts to achieve complete social justice

self-sacrifice

/ˌselfˈsæk.rɪ.faɪs/

sự hy sinh, sự quên mình

providence

/ˈprɒv.ɪ.dəns/

ý trời, sự phù hộ của Thượng đế

avarice

/ˈæv.ər.ɪs/

tính hám lợi, tính tham lam

avarice makes rich people want to become even richer

fraud

/frɔːd/

sự gian lận, sự lừa gạt

get money by fraud

selfishness

/ˈsel.fɪʃ.nəs/

tính ích kỷ

inordinate

/ɪˈnɔː.dɪ.nət/

quá mức

the inordinate demands of the tax collector

extravagance

/ɪkˈstræv.ə.ɡəns/

tính hay phung phí; sự tiêu pha phung phí

his extravagance explains why he is always in debt

wisdom

/ˈwɪz.dəm/

sự hiểu biết, sự khôn ngoan

generosity

/ˌdʒen.əˈrɒs.ə.ti/

sự hào phóng, sự quảng đại

honesty

/ˈɒn.ə.sti/

tính trung thực; tính chân thật

virtue

/ˈvɜː.tʃuː/

đức tính tốt

lead a life of virtue

counterpart

/ˈkaʊn.tə.pɑːt/

bên tương ứng, đối tác

Chọn tất cả