Atomic

Prepare For National Exam

HUMAN NATURE 2

học từ vựng

0%

Từ cần học

improvidence

/im'prɒvidəns/

tính hoang phí, tính không biết lo xa

bequeath

/bɪˈkwiːð/

để lại (quyền thừa kế)

he bequeathed £1000 to charity

discipline

/ˈdɪs.ə.plɪn/

rèn luyện ai tuân thủ nguyên tắc

circumstance

/ˈsɜː.kəm.stɑːns/

tình hình tài chính

she was found dead in suspicious circumstances

perseverance

/ˌpɜː.sɪˈvɪə.rəns/

tính kiên nhẫn, sự bền chí

perseverance in the face of extreme hardship

temperate

/ˈtem.pər.ət/

cư xử có chừng mực

please be more temperate in your language

self-denial

/ˌself.dɪˈnaɪ.əl/

sự giữ giới; sự hạn chế mình

designate

/ˈdez.ɪɡ.neɪt/

gọi tên, mệnh danh

ambassador designate

intimately

/ˈɪn.tɪ.mət.li/

tường tận, sâu sắc

satisfaction

/ˌsæt.ɪsˈfæk.ʃən/

sự hài lòng, sự thõa mãn

get satisfaction from one's work

honorable

/ˈɒn.ər.ə.bəl/

đáng tự hào, vinh dự

self-respect

/ˌself.rɪˈspekt/

lòng tự trọng, sự tự trọng

moral

/ˈmɒr.əl/

bài học đạo đức, lời răn dạy

moral principles

thoughtful

/ˈθɔːt.fəl/

ân cần, chu đáo

thoughtful look

abuse

/əˈbjuːz/

lạm dụng, ngược đãi

abuse one's authority

Chọn tất cả