Atomic

Prepare For National Exam

HURRICANES 1

học từ vựng

0%

Từ cần học

destructive

/dɪˈstrʌk.tɪv/

phá hoại, phá hủy

the destructive force of the storm

tropical

/ˈtrɒp.ɪ.kəl/

(thuộc) nhiệt đới; có tính chất nhiệt đới

tropical climate

low-pressure

/ˌləʊˈpreʃ.ər/

áp suất thấp

minimal

/ˈmɪn.ɪ.məl/

rất nhỏ; tối thiểu

atmospheric

/ˌæt.məsˈfer.ɪk/

thuộc khí quyển

atmospheric conditions

spin

/spɪn/

quay tròn, xoay tròn

spin the ball

spiral

/ˈspaɪə.rəl/

di chuyển theo đường xoắn ốc

a spiral staircase

rotation

/rəʊˈteɪ.ʃən/

sự quay, sự xoay vòng

the rotation of the Earth

thunderstorm

/ˈθʌn.də.stɔːm/

cơn giông bão

speed

/spiːd/

tốc độ

at a speed of fifty kilometres per hour

eclipse

/ɪˈklɪps/

vượt lên hẳn, làm lu mờ

total (partial) eclipse of the sun

track

/træk/

theo dõi

motorcar track

manifest

/ˈmæn.ɪ.fest/

hiện ra, xuất hiện

stall

/stɔːl/

trì hoãn, đình trệ

hurricane

/ˈhʌr.ɪ.kən/

bão (cấp 8 trở lên), cơn bão tố

storm

/stɔːm/

dông tố, cơn bão

Chọn tất cả