Atomic

Prepare For National Exam

HURRICANES 2

học từ vựng

0%

Từ cần học

tepid

/ˈtep.ɪd/

ấm, âm ấm

movement

/ˈmuːv.mənt/

sự di chuyển, sự vận động

lie still without [making] any movement

peril

/ˈper.əl/

sự nguy hiểm, hiểm hoạ, cơn nguy

be in great peril

torrential

/təˈren.ʃəl/

(mưa) xối xả, như trút

torrential rain

massive

/ˈmæs.ɪv/

to lớn, đồ sộ

massive rock

cubic

/ˈkjuː.bɪk/

khối

a cubic metre of coal

contributor

/kənˈtrɪb.jə.tər/

sự đóng góp, sự góp phần

blessing

/ˈbles.ɪŋ/

hạnh phúc, điều sung sướng, sự may mắn

ask for God's blessing

dump

/dʌmp/

đổ ầm xuống, ném phịch xuống

some people just dump their rubbish in the river

diminish

/dɪˈmɪn.ɪʃ/

giảm sút, giảm bớt

nothing could diminish her enthusiasm for the project

low-lying

/ˌləʊˈlaɪ.ɪŋ/

thấp, ở mức mặt biển

fog in low-lying areas

fickle

/ˈfɪk.əl/

hay thay đổi, không kiên định

a fickle lover

underlie

/ˌʌn.dəˈlaɪ/

nằm dưới

the underlying clay

flooding

/ˈflʌd.ɪŋ/

lũ lụt, sự làm ngập lụt

slope

/sləʊp/

dốc, độ dốc

a 40° slope

turmoil

/ˈtɜː.mɔɪl/

sự nổi loạn; sự rối loạn, sự hỗn độn

the country was in [a] turmoil during the strike

Chọn tất cả