Atomic

Prepare For National Exam

IMPRESSIONISM 1

học từ vựng

0%

Từ cần học

stylistic

/staɪˈlɪs.tɪk/

(thuộc) văn phong; (thuộc) phong cách nghệ thuật

innovation

/ˌɪn.əˈveɪ.ʃən/

sự đổi mới, sự cách tân

depict

/dɪˈpɪkt/

vẽ, miêu tả

a picture depicting him as a clown

fragmentary

/fræɡˈmen.tər.i/

chắp vá, rời rạc

a fragmentary report

moment

/ˈməʊ.mənt/

thời khắc, khoảnh khắc

he thought for a moment and then spoke

solid

/ˈsɒl.ɪd/

(dạng) rắn, đặc

solid state

spontaneous

/spɒnˈteɪ.ni.əs/

không gò bó, tự nhiên

a spontaneous offer of help

sketch

/sketʃ/

bức vẽ phác, bức phác hoạ

make a sketch of a face

vivid

/ˈvɪv.ɪd/

sống động, mạnh mẽ (khả năng trí tuệ)

vivid light

shade

/ʃeɪd/

bóng râm, bóng mát

shift

/ʃɪft/

sự thay đổi

the cargo had shifted

badge

/bædʒ/

huy hiệu, phù hiệu

a cap badge

artist

/ˈɑː.tɪst/

họa sĩ

Constable was a great English artist

draw

/drɔː/

thu hút, lôi cuốn

messy

/ˈmes.i/

hỗn độn, lộn xộn

a messy kitchen

concentrate

/ˈkɒn.sən.treɪt/

tập trung

I can't concentrate on my studies with all that noise going on

threaten

/ˈθret.ən/

đe dọa, hăm dọa

threaten an employee with dismissal

Chọn tất cả