Atomic

Prepare For National Exam

MARRIAGE

học từ vựng

0%

Từ cần học

arrange

/əˈreɪndʒ/

sắp xếp

arrange the books on the shelves

ask

/ɑːsk/

hỏi, yêu cầu, xin phép

he asked if I could drive

photograph

/ˈfəʊ.tə.ɡrɑːf/

tấm hình, bức ảnh

take a photograph

church

/tʃɜːtʃ/

nhà thờ

vow

/vaʊ/

lời thề (tôn giáo)

be under a vow to do something

couple

/ˈkʌp.əl/

cặp đôi

married couples

engaged

/ɪnˈɡeɪdʒd/

đã đính ước, đã hứa hôn

I can't come to dinner Tuesday, I'm otherwise engaged

propose

/prəˈpəʊz/

cầu hôn

propose a motion

honeymoon

/ˈhʌn.i.muːn/

tuần trăng mật

divorce

/dɪˈvɔːs/

sự ly dị, cuộc ly hôn

Chọn tất cả