Atomic

Prepare For National Exam

MOBILE PHONES

học từ vựng

0%

Từ cần học

privacy

/ˈprɪv.ə.si/

sự riêng tư

a high wall round the estate protected their privacy

mast

/mɑːst/

cột ăngten

beyond

/biˈjɒnd/

quá, vượt xa hơn

the sea is beyond the hill

backbone

/ˈbæk.bəʊn/

xương sống

pronounce

/prə'naʊns/

tuyên bố, thông báo

the b in "debt" is not pronounced

incomprehensible

/ɪnˌkɒm.prɪˈhen.sə.bəl/

không thể hiểu nổi, khó hiểu

vastly

/ˈvɑːst.li/

vô cùng, rất nhiều

be vastly amused

infrastructure

/ˈɪn.frəˌstrʌk.tʃər/

cơ sở hạ tầng

navigation

/ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən/

ngành hàng hải

congestion

/kən'dʤestʃn/

sự ùn tắc, sự tắc nghẽn (đường sá,...)

a congestion of the traffic

terrestrial

/təˈres.tri.əl/

(thuộc) trái đất

reveal

/rɪˈviːl/

bộc lộ, tiết lộ

reveal a secret

advanced

/ədˈvɑːnst/

tiên tiến, cao cấp

be advanced in years

sophisticated

/səˈfɪs.tɪ.keɪ.tɪd/

phức tạp, rắc rối (máy móc, hệ thống,...)

a sophisticated woman

asthma

/ˈæs.mə/

hen suyễn

Chọn tất cả