Atomic

Prepare For National Exam

MYSTERIOUS EVENT 1

học từ vựng

0%

Từ cần học

simplicity

/sɪmˈplɪs.ə.ti/

sự dễ dàng, tính đơn giản

esoteric

/ˌiː.səˈter.ɪk/

bí mật, khó hiểu

esoteric language

top-secret

/,tɒp'si:krit/

tối mật

explode

/ɪkˈspləʊd/

nổ, nổ tung

explode a bomb

retraction

/rɪˈtræk.ʃən/

sự co rút, sự rút lại

meltdown

/ˈmelt.daʊn/

hiện tượng lõi lò phản ứng hạt nhân

subsequent

/ˈsʌb.sɪ.kwənt/

đến sau, theo sau, xảy ra sau

subsequent events proved me wrong

improper

/ɪmˈprɒp.ər/

sai, không đúng

improper use of word

rod

/rɒd/

cái que, cái gậy, cái cần

a measuring rod

reticent

/ˈret.ɪ.sənt/

kín đáo; trầm lặng

strike

/straɪk/

tấn công

a miner's strike

cluster

/ˈklʌs.tər/

chùm, cụm, đám

ivy growing in thick clusters

death

/deθ/

cái chết

his mother's death was a great shock to him

affair

/əˈfeər/

sự việc

it's not my affair

mysterious

/mɪˈstɪə.ri.əs/

huyền bí, bí ẩn

the mysterious disappearance of my brother upset everyone

particular

/pəˈtɪk.jə.lər/

đặc biệt

in this particular case

remote

/rɪˈməʊt/

xa xôi

a remote region

catastrophe

/kəˈtæs.trə.fi/

tai ương, thảm họa

Chọn tất cả