Atomic

Prepare For National Exam

MYSTERIOUS EVENT 2

học từ vựng

0%

Từ cần học

removal

/rɪˈmuː.vəl/

việc dời đi, việc di chuyển

the removal of furniture

tank

/tæŋk/

thùng, két, bể (chứa nước, dầu,...)

the petrol tank of a car

turbine

/ˈtɜː.baɪn/

tua-bin

blade

/bleɪd/

cánh (quạt)

a penknife with five blades

yank

/jæŋk/

kéo mạnh, giật mạnh

millisecond

/ˈmɪl.ɪˌsek.ənd/

một phần nghìn giây

impale

/ɪmˈpeɪl/

đâm qua, xiên qua

in former times, prisoner's heads were impaled on pointed stakes

crane

/kreɪn/

cần trục, cần cẩu

gear

/ɡɪər/

đồ dùng, đồ đạc

all his camping gear was packed in the rucksack

precarious

/prɪˈkeə.ri.əs/

nguy hiểm; không chắc chắn

he makes a rather precarious living as a novelist

pressure

/ˈpreʃ.ər/

áp suất

the pressure of the water caused the wall of the dam to crack

radar

/ˈreɪ.dɑːr/

hệ thống ra-đa; máy ra-đa

fuel

/ˈfjuː.əl/

chất đốt, nhiên liệu

escape

/ɪˈskeɪp/

thoát ra (chất khí, chất lỏng,...)

a lion has escaped from its cage

oddly

/ˈɒd.li/

một cách kỳ cục, một cách kỳ quặc

behave oddly

tension

/ˈten.ʃən/

tình hình căng thẳng, sự căng thẳng

adjust the tension of a violin string

suspect

/səˈspekt/

nghi ngờ, hoài nghi

what she said sounded convincing, but I suspect it to be a lie

ambiguous

/æmˈbɪɡ.ju.əs/

khó hiểu, mơ hồ

an ambiguous smile

gossip

/ˈɡɒs.ɪp/

chuyện lượm lặt (về đời tư của ai)

rumor

/'ru:mər/

lời đồn thổi, tin đồn

Chọn tất cả