Atomic

CEFR - Level B1

PREFIXES AND SUFFIXES

học từ vựng

0%

Từ cần học

huge

/hjuːdʒ/

to lớn, đồ sộ, khổng lồ

a huge house

lifelike

/ˈlaɪf.laɪk/

giống như thật

a lifelike statue

loneliness

/ˈləʊn.li.nəs/

sự cô độc

calm

/kɑːm/

bình tĩnh, điềm tĩnh

a calm, cloudless day

energetic

/ˌen.əˈdʒet.ɪk/

đầy nhiệt huyết, đầy năng lượng

an energetic supporter of the peace movement

impossible

/ɪmˈpɒs.ə.bəl/

không thể

faithful

/ˈfeɪθ.fəl/

trung thành, chung thủy

he was always faithful to her husband

impolite

/ˌɪm.pəlˈaɪt/

vô lễ, vô phép, bất lịch sự

sympathetic

/ˌsɪm.pəˈθet.ɪk/

cảm thông, đồng cảm

a sympathetic smile

privacy

/ˈprɪv.ə.si/

sự riêng tư

a high wall round the estate protected their privacy

waterproof

/ˈwɔː.tə.pruːf/

không thấm nước

waterproof fabric

harmless

/ˈhɑːm.ləs/

vô hại

harmless snakes

functional

/ˈfʌŋk.ʃən.əl/

(thuộc) chức năng

a functional disorder

dishonest

/dɪˈsɒn.ɪst/

không trung thực, lừa đảo

a dishonest trader

disorganized

/dɪˈsɔː.ɡə.naɪzd/

không có tổ chức, sắp xếp kém

a disorganized holiday

irregular

/ɪˈreɡ.jə.lər/

(hình dáng) không đều

a coast with an irregular outline

offensive

/əˈfen.sɪv/

xúc phạm, làm mất lòng

offensive remarks

unbearable

/ʌnˈbeə.rə.bəl/

quá sức chịu đựng, không thể chịu nổi

I find his rudeness unbearable

unfashionable

/ʌnˈfæʃ.ən.ə.bəl/

lỗi thời, lạc hậu

companionship

/kəmˈpæn.jən.ʃɪp/

tình bạn

a companionship of many years

Chọn tất cả