Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

wise

/waɪz/

thông thái, sáng suốt

a wise choise

servant

/ˈsɜː.vənt/

người ở, người đầy tớ

employ a large staff of servants

permission

/pəˈmɪʃ.ən/

sự cho phép

with your kind permission

puzzled

/ˈpʌz.əld/

bối rối, không hiểu

she listened with a puzzled expression on her face

frighten

/ˈfraɪ.tən/

làm hoảng sợ, doạ sợ

sorry, I didn't mean to frighten you

terrified

/ˈter.ə.faɪd/

khiếp sợ, sợ hãi

I'm terrified at the prospect of being alone in the house

Chọn tất cả