Atomic

Prepare For National Exam

THE MOON 1

học từ vựng

0%

Từ cần học

sonnet

/ˈsɒn.ɪt/

bài thơ xonê

Shakespeare's sonnets

debris

/ˈdeb.riː/

mảnh vỡ, mảnh vụn

searching among the debris after the explosion

collision

/kəˈlɪʒ.ən/

sự đụng, sự va

a collision between two cars

coalesce

/kəʊ.əˈles/

kết hợp thành một nhóm, một chất, một khối...

the views of party leaders coalesced to form a coherent policy

orbit

/ˈɔː.bɪt/

đi vào quỹ đạo, đi theo quỹ đạo

the earth's orbit round the sun

inextricably

/,inik'strikəbli/

không thể gỡ ra, gắn bó chặt chẽ

the country's high birthrate and low life expectancy are inextricably linked

gravitational

/ˌɡræv.ɪˈteɪ.ʃən.əl/

(vật lý) lực hút, lực hấp dẫn

gravitational force

tide

/taɪd/

thủy triều

at high (low) tide

synchronous

/ˈsɪŋ.krə.nəs/

đồng thời; đồng bộ

synchronous events

revolution

/ˌrev.əˈluː.ʃən/

(thiên văn học) sự xoay vòng

he has lived through two revolutions

lunar

/ˈluː.nər/

(thuộc) mặt trăng

a lunar eclipse

impact

/ˈɪm.pækt/

tác động, ảnh hưởng

the bomb exploded on impact

theory

/ˈθɪə.ri/

giả thiết

Darwin's theory of evolution

distribution

/ˌdɪs.trɪˈbjuː.ʃən/

sự phân bổ, sự phân bố

the distribution of prizes

worship

/ˈwɜː.ʃɪp/

thờ phụng, tôn thờ

a place of worship

inspire

/ɪnˈspaɪər/

 truyền cảm hứng

the Lake District scenery inspired Wordsworth to write his greatest poetry

immense

/ɪˈmens/

rất lớn, bao la

immense difficulties

Chọn tất cả