Atomic

Prepare For National Exam

THE MOON 2

học từ vựng

0%

Từ cần học

uneven

/ʌnˈiː.vən/

không đồng đều

permanently

/ˈpɜː.mə.nənt.li/

lâu dài, vĩnh cửu

meteorite

/ˈmiː.ti.ər.aɪt/

thiên thạch

crater

/ˈkreɪ.tər/

miệng núi lửa

tectonic

/tekˈtɒn.ɪk/

(địa lý,địa chất) kiến tạo

erosive

/i'rəʊʒsiv/

xói mòn, ăn mòn

upheaval

/ʌpˈhiː.vəl/

sự biến động đột ngột, sự chấn động

volcanic upheavals

erase

/ɪˈreɪz/

xoá bỏ, xóa tan

erase pencil marks

footprint

/ˈfʊt.prɪnt/

dấu chân, vết chân

leave footprints in the snow

astronaut

/ˈæs.trə.nɔːt/

nhà du hành vũ trụ, phi hành gia

obliterate

/əˈblɪt.ər.eɪt/

xoá sạch (dấu vết...); phá sạch

she tried to obliterate all memory of her father

weigh

/weɪ/

nặng, cân nặng

he weighed himself on the bathroom scales

meteor

/ˈmiː.ti.ɔːr/

sao băng

surface

/ˈsɜː.fɪs/

bề mặt (đất, nước)

the surface of the earth

climate

/ˈklaɪ.mət/

khí hậu

Chọn tất cả