Atomic

TIẾNG ANH LỚP 10

THE STORY OF MY VILLAGE -SPEAKING & LISTENING

học từ vựng

0%

Từ cần học

suburb

/ˈsʌb.ɜːb/

ngoại ô

live in the suburbs

canal

/kəˈnæl/

kênh, rạch

the Suez Canal

lorry

/ˈlɒr.i/

xe tải

replace

/rɪˈpleɪs/

thay thế

replace the book on the shelf

ground

/ɡraʊnd/

khoảng đất, bãi đất, sân bãi

resort

/rɪˈzɔːt/

khu nghỉ mát

if negotiations fail, we shall have to resort to strike action

atmosphere

/ˈæt.mə.sfɪər/

bầu không khí, hoàn cảnh

widen

/ˈwaɪ.dən/

mở rộng

the road is being widened

resurface

/ˌriːˈsɜː.fɪs/

trải lại (mặt đường)

build

/bɪld/

xây, xây dựng

build a house

muddy

/ˈmʌd.i/

lầy lội, lầy bùn

ugly

/ˈʌɡ.li/

xấu xí

an ugly face

Chọn tất cả