Atomic

TOEFL (NEW)

THE WAR ON DRUGS

học từ vựng

0%

Từ cần học

addictive

/əˈdɪk.tɪv/

gây nghiện (ma túy)

coffee is addictive in a mild way

cartel

/kɑːˈtel/

tập đoàn

concentrated

/ˈkɒn.sən.treɪ.tɪd/

cô đặc, nén

concentrated fire

interdict

/ˈɪn.tə.dɪkt/

ngăn cấm

juxtapose

/ˌdʒʌk.stəˈpəʊz/

nằm liền kề

we tried to juxtapose the sculptures to give the best effect

misconception

/ˌmɪs.kənˈsep.ʃən/

sự quan niệm sai, sự nhận thức sai

modify

/ˈmɒd.ɪ.faɪ/

thay đổi, biến đổi

the union has been forced to modify its position

potent

/ˈpəʊ.tənt/

tác dụng mạnh

a potent medicine

residual

/rɪˈzɪdʒ.u.əl/

còn sót lại

there was still some residual unrest after the rebellion had been crushed

harvest

/ˈhɑː.vɪst/

thu hoạch

lord

/lɔːd/

trùm, ông trùm

lord of the region

distributor

/dɪˈstrɪb.jə.tər/

nhà phân phối

trace

/treɪs/

dấu vết

the traces of an ancient civilization

fortune

/ˈfɔː.tʃuːn/

của cải, tài sản, gia tài

by a stoke of [good] fortune, he won the competition

vast

/vɑːst/

kếch xù

a vast expanse of desert

subtle

/ˈsʌt.əl/

tinh tế, tinh vi

a subtle charm

mansion

/ˈmæn.ʃən/

lâu đài, biệt thự

smuggler

/ˈsmʌɡ.lər/

người buôn lậu

drug smugglers

conceal

/kənˈsiːl/

giấu diếm, ẩn, che đậy

he concealed his debts from his wife

Chọn tất cả