Atomic

Prepare For National Exam

TSUNAMI

học từ vựng

0%

Từ cần học

seismic

/ˈsaɪz.mɪk/

(thuộc) động đất, (thuộc) địa chấn

seismic research

undersea

/ˌʌn.dəˈsiː/

dưới mặt biển, ngầm dưới biển

undersea exploration

concentric

/kənˈsen.trɪk/

đồng tâm (vòng tròn)

concentric circles

wave

/weɪv/

sóng (biển)

the flag waved in the breeze

encircle

/ɪnˈsɜː.kəl/

vây quanh, bao quanh

a lake encircled by trees

shallow

/ˈʃæl.əʊ/

nông, cạn

shallow waters

coastal

/ˈkəʊ.stəl/

(thuộc) miền ven biển, (thuộc) miền duyên hải

a coastal town

shore

/ʃɔːr/

bờ (sông, biển)

swim from the ship to the shore

underneath

/ˌʌn.dəˈniːθ/

dưới; ở bên dưới

the letter was pushed underneath the door

tremendous

/trɪˈmen.dəs/

kinh khủng, khủng khiếp (số lượng, khối lượng)

a tremendous explosion

reach

/riːtʃ/

đạt tới, lên đến

reach out one's hand

earthquake

/ˈɜːθ.kweɪk/

động đất

eruption

/ɪˈrʌp.ʃən/

sự phun trào (núi lửa)

cyclone

/ˈsaɪ.kləʊn/

lốc xoáy, bão xoáy

devastate

/ˈdev.ə.steɪt/

phá hủy, tàn phá

a house devastated by a bomb

Chọn tất cả