Atomic

Prepare For National Exam

TULIPS

học từ vựng

0%

Từ cần học

tulip

/ˈtʃuː.lɪp/

hoa uất kim hương

origin

/ˈɒr.ɪ.dʒɪn/

nguồn gốc

the origin of life on earth

species

/ˈspiː.ʃiːz/

(sinh vật học) loài

a species of antelope

integral

/ˈɪn.tɪ.ɡrəl/

thiết yếu, không thể thiếu

the arms and legs are integral parts of the human body

onward

/ˈɒn.wəd/

trở đi (thời gian)

an onward movement

holland

/'hɔlənd/

Hà Lan

brown holland

carnation

/kɑːˈneɪ.ʃən/

hoa cẩm chướng

opposite

/ˈɒp.ə.zɪt/

trái ngược, ngược lại

on the opposite page

bulb

/bʌlb/

củ (hành, tỏi,...)

grumble

/ˈɡrʌm.bəl/

càu nhàu, gắt lên

why grumble at me about your own stupid mistakes?

immigrant

/ˈɪm.ɪ.ɡrənt/

dân nhập cư, người nhập cư

illegal immigrants

entrepreneur

/ˌɒn.trə.prəˈnɜːr/

chủ doanh nghiệp, doanh nhân

nostalgic

/nɒsˈtæl.dʒɪk/

nhớ nhà, nhớ quê hương

a nostalgic song

tenuous

/ˈten.ju.əs/

mảnh, thanh, mỏng manh

the tenuous threads of a spider web

dutch

/dʌt∫/

(thuộc) Hà Lan

flourish

/ˈflʌr.ɪʃ/

phát triển, mọc sum suê (thực vật)

no new business can flourish in the present economic climate

longing

/ˈlɒŋ.ɪŋ/

niềm khát khao, lòng ham muốn mãnh liệt

Chọn tất cả