Atomic

900 động từ thông dụng trong tiếng Anh

VERBS 12

học từ vựng

0%

Từ cần học

ask

/ɑːsk/

hỏi, hỏi thăm

he asked if I could drive

buy

/baɪ/

mua 

house prices are low, it's a good time to buy

hold

/həʊld/

cầm, nắm, giữ

hold a pen

travel

/ˈtræv.əl/

đi du lịch

we traveled all over the country

dance

/dɑːns/

nhảy múa, khiêu vũ

live

/lɪv/

sống, sinh sống

live fish

purchase

/ˈpɜː.tʃəs/

mua

I have some purchases to make in town

deal

/diːl/

giải quyết, xoay sở, đương đầu

whose turn is it to deal [the cards]?

mean

/miːn/

có nghĩa là

what does this sentence mean?

produce

/prəˈdʒuːs/

trình, đưa ra, giơ ra

he worked hard to produce good crops from poor soil

search

/sɜːtʃ/

tìm kiếm

spend

/spend/

trải qua (thời gian)

she's spent all her money

talk

/tɔːk/

nói chuyện, trò chuyện

I had a long talk with the headmaster about my son

upset

/ʌpˈset/

làm buồn bực, gây phiền toái

upset one's cup

tell

/tel/

kể, nói về cái gì

tell stories

guard

/ɡɑːd/

canh gác, canh giữ

a solider on guard

offer

/ˈɒf.ər/

đề nghị

the company has offered a high salary

cook

/kʊk/

nấu ăn

where did you learn to cook?

excuse

/ɪkˈskjuːz/

tha lỗi, bỏ qua

he's always making excuses for being late

fall

/fɔːl/

rớt, rơi, ngã

the rain was falling steadily

Chọn tất cả