Atomic

900 động từ thông dụng trong tiếng Anh

VERBS 2

học từ vựng

0%

Từ cần học

choose

/tʃuːz/

chọn, lựa

we chose to go by train

develop

/dɪˈvel.əp/

phát triển

in less than ten years, it develops from a seed into a full-grown tree

determine

/dɪˈtɜː.mɪn/

định đoạt, xác định

determine a date for a meeting

grow

/ɡrəʊ/

tăng trưởng, gia tăng

a growing child needs plenty of sleep

allow

/əˈlaʊ/

cho phép

smoking is not allowed here

supply

/səˈplaɪ/

cung cấp

supply consumers with electricity

bring

/brɪŋ/

mang đến, đưa đến

bring tears to someone's eyes

maintain

/meɪnˈteɪn/

duy trì

maintain friendly relations

begin

/bɪˈɡɪn/

bắt đầu

I began school when I was five

exist

/ɪɡˈzɪst/

tồn tại, sống

do you believe fairies exist?

tend

/tend/

có xu hướng, có khuynh hướng

she tended her husband lovingly during his long illness

perform

/pəˈfɔːm/

đảm nhiệm, thực hiện

perform a task

decide

/dɪˈsaɪd/

quyết định

decide a question

continue

/kənˈtɪn.juː/

tiếp tục, kép dài

how far does the road continue?

protect

/prəˈtekt/

bảo vệ

you need warm clothes to protect you against the cold

require

/rɪˈkwaɪər/

cần có

the situation requires that I should be there

remember

/rɪˈmem.bər/

nhớ, tưởng nhớ

I don't remember his name

improve

/ɪmˈpruːv/

cải thiện, nâng cao

his work is improving slowly

enjoy

/ɪnˈdʒɔɪ/

tận hưởng, thích thú

I enjoyed that meal

identify

/aɪˈden.tɪ.faɪ/

nhận diện, nhận biết, nhận ra

can you identify your umbrella among this lot?

Chọn tất cả