Atomic

Prepare For National Exam

VIOLIN

học từ vựng

0%

Từ cần học

instrument

/ˈɪn.strə.mənt/

nhạc cụ

a surgical instrument

violin

/ˌvaɪəˈlɪn/

đàn vi-ô-lông, đàn vĩ cầm

apparently

/əˈpær.ənt.li/

hình như, dường như

apparently they're getting divorced

resonator

/ˈrez.ən.eɪ.tər/

thiết bị cộng hưởng, thiết bị gây tiếng vang

neck

/nek/

cổ đàn vi-ô-lông

wrap a scarf round one's neck

string

/strɪŋ/

dây đàn

tie up a parcel with string

accident

/ˈæk.sɪ.dənt/

sự tình cờ, sự ngẫu nhiên

be killed in a car accident

proportion

/prəˈpɔː.ʃən/

kích thước, kích cỡ

the proportion of the population still speaking the dialect is very small

deceptive

/dɪˈsep.tɪv/

dễ làm cho lầm lẫn

appearances are often deceptive

solo

/ˈsəʊ.ləʊ/

độc tấu

sing a solo

internal

/ɪnˈtɜː.nəl/

ở trong, bên trong

holding an internal inquiry to find out who is responsible

structure

/ˈstrʌk.tʃər/

cấu trúc, kết cấu

rules of sentence structure

strain

/streɪn/

sức căng

strain a rope [to breaking-point] (until it breaks)

accordingly

/əˈkɔː.dɪŋ.li/

do đó, vì vậy, cho nên

I've told you what the situation is, you must act accordingly

symphony

/ˈsɪm.fə.ni/

bản giao hưởng

a symphony orchestra

hollow

/ˈhɒl.əʊ/

trống rỗng, rỗng

a hollow tree

withstand

/wɪðˈstænd/

chống lại, chống cự; chịu đựng

withstand pressure

Chọn tất cả