Atomic

TOEFL (NEW)

WEALTH AND SOCIAL CLASS

học từ vựng

0%

Từ cần học

average

/ˈæv.ər.ɪdʒ/

mức trung bình

the average of 4, 5 and 9 is 6

alumni

/ə'lʌmni:/

(các) cựu sinh viên

title

/ˈtaɪ.təl/

chức vị, tước vị

accumulate

/əˈkjuː.mjə.leɪt/

tích lũy, thu thập, chất đống

accumulate enough evidence to ensure his conviction

impoverish

/ɪmˈpɒv.ər.ɪʃ/

làm cho nghèo khổ

luxury

/ˈlʌk.ʃər.i/

sự xa xỉ, sự xa hoa

live a life of luxury

nobility

/nəʊˈbɪl.ə.ti/

giới quý tộc

her nobility of character made her much admired

privileged

/ˈprɪv.əl.ɪdʒd/

được đặc quyền

a policy of making higher education available to all and not just a privileged few

leader

/ˈliː.dər/

người lãnh đạo

the leader of the Opposition

powerful

/ˈpaʊə.fəl/

có quyền lực, uy quyền

a powerful blow

similar

/ˈsɪm.ɪ.lər/

giống nhau, như nhau

we have similar tastes in music

affluence

/'æflʊəns/

sự giàu có

live a life of affluence

prestige

/presˈtiːʒ/

uy tín

he suffered a loss of prestige when the scandal was publicized

prosper

/ˈprɒs.pər/

thành đạt, phát đạt

the business is prospering

comfortable

/ˈkʌm.fə.tə.bəl/

thoải mái, dễ chịu

feel comfortable

ease

/iːz/

sự dễ chịu

a life of ease

opportunity

/ˌɒp.əˈtʃuː.nə.ti/

cơ hội, thời cơ

don't miss this opportunity, it never comes again

Chọn tất cả