Atomic

Prepare For National Exam

WOMEN IN SOCIETY

học từ vựng

0%

Từ cần học

liberation

/ˌlɪb.ərˈeɪ.ʃən/

sự giải phóng

the national liberation movement

equality

/iˈkwɒl.ə.ti/

sự bình đẳng

women were still struggling for true equality with men

suffragette

/ˌsʌf.rəˈdʒet/

phụ nữ đòi quyền bầu cử (đầu thế kỷ 20 ở Anh)

feminism

/ˈfem.ɪ.nɪ.zəm/

phong trào đòi bình quyền cho phụ nữ

debate

/dɪˈbeɪt/

cuộc thảo luận, tranh luận

after a long debate, the House of Commons approved the bill

reject

/rɪˈdʒekt/

khước từ, bác bỏ, loại bỏ

reject an opinion

demand

/dɪˈmɑːnd/

đòi hỏi, yêu cầu

it is impossible to satisfy all your demands

gap

/ɡæp/

lỗ hổng, khoảng cách (về quan điểm, kiến thức,...)

a gap of five miles between towns

statistic

/stəˈtɪs.tɪk/

thống kê, số liệu thống kê

contraception

/ˌkɒn.trəˈsep.ʃən/

phương pháp tránh thai; sự tránh thai

so-called

/ˌsəʊˈkɔːld/

cái gọi là

where are so-called friends now?

attention

/əˈten.ʃən/

sự chú ý

pay attention to

well-paid

/'wel'peid/

lương cao

opportunity

/ˌɒp.əˈtʃuː.nə.ti/

cơ hội, thời cơ

don't miss this opportunity, it never comes again

Chọn tất cả