Atomic

Prepare For National Exam

WTO

học từ vựng

0%

Từ cần học

trade

/treɪd/

thương mại

a trade agreement

wto

wto

Tổ chức Thương mại Thế giới

goods

/gʊdz/

hàng hóa

stolen goods

barrier

/ˈbær.i.ər/

rào cản

show your ticket at the barrier

treat

/triːt/

đối xử, cư xử

they treat their children very badly

deal

/diːl/

sự giao dịch, sự thoả thuận mua bán

whose turn is it to deal [the cards]?

product

/ˈprɒd.ʌkt/

sản phẩm

a firm known for its high-quality products

service

/ˈsɜː.vɪs/

sản phẩm dịch vụ

ten years service in the police force

border

/ˈbɔː.dər/

biên giới

tariff

/ˈtær.ɪf/

thuế quan, thuế xuất nhập khẩu

tax

/tæks/

thuế

income tax

invest

/ɪnˈvest/

đầu tư

invest [one's money] in a business enterprise

secure

/sɪˈkjʊər/

an tâm, yên tâm

a secure investment

competition

/ˌkɒm.pəˈtɪʃ.ən/

sự cạnh tranh

beauty competition

priority

/praɪˈɒr.ə.ti/

quyền ưu tiên

Japan's priority [over other countries] in the field of microelectronics

membership

/ˈmem.bə.ʃɪp/

tư cách hội viên, địa vị hội viên

apply for membership of the association

economy

/iˈkɒn.ə.mi/

nền kinh tế

practise economy

Chọn tất cả