Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Hello, Martha Greer speaking. May I help you?
Xin chào, Martha Greer đang nói. Tôi có thể giúp gì ạ?
Hello. This is Donald Kraft. Could I speak to Anthony Smithson, please?
Xin chào. Tôi là Donald Kraft. Làm ơn cho tôi nói chuyện với Ông Athony Smithson?
Sorry, could you repeat that, please?
Xin lỗi, Làm ơn nhắc lại câu vừa rồi?
B Yes, this Is Donald Kraft. I’d like to speak to Anthony Smithson.
Tôi là Donald Kraft. Tôi muốn nói chuyện với ông Athony Smithson?
I’m afraid you’ve got the wrong extension, Mr Kraft. You need to speak to Mr Smithson’s office. Would you like me to connect you?
Tôi e rằng anh đã gọi sai số máy nhánh, anh Kraft. Anh cần phải gọi cho văn phòng Ông Smithson. Anh có muốn tôi nối máy cho anh không?
Yes, that would be great.
Có, vậy thì tuyệt quá.
OK, Mr Kraft. I’m putting you through now. Thanks for your call.
Được rồi, Anh Kraft. Tôi đang nối máy cho anh đây. Cảm ơn anh về cuộc gọi.
Học câu