Giả lập hội thoại


Good morning. Apex Industries. May I help you?

Chào buổi sáng. Khu công nghiệp Apex. Tôi có thể giúp gì cho anh?

Yes, this Is John Richards from Customer Zone Software. I’d like to speak to Eva Lang, please. Could you put me through to her?

Vâng. Tôi là John Richards từ Customer Zone Software. Tôi muốn nói chuyện với Bà Eva Lang. Chị có thể nối máy cho tôi không?

Of course, just a moment, please.... Oh, It seems that her line Is engaged. Could you hold a moment? Or would you like to leave a message?

Tất nhiên rồi, xin anh chờ một lát ...À, hình như đường dây của Bà ấy đang bận. Anh có thể giữ máy một lát không? Hoặc anh có muốn để lại lời nhắn?

I’d prefer to hold for just a minute or two.

Tôi chỉ muốn giữ máy chỉ trong 1 hay 2 phút thôi.

Mr Richards? Thanks for holding. I’mputting you through to Ms Lang’s office now. If you get cut off for some reason, please get back to me.

Anh Richards? Cảm ơn vì giữ máy. Bây giờ, tôi sẽ nối máy cho anh tới văn phòng Bà Lang. Nếu đường dây của anh bị ngắt vì một vài lý do nào đó, xin vui lòng gọi lại cho tôi.

I’m sorry. Could you speak up a bit? I didn’t quite catch that.

Xin lỗi. Chị có thể nói lơn hơn được không ạ. Tôi không nghe được.

Receptionist: Sure. I'm connecting you now to Ms Lang's office. If you don’t get through, please ring again. We’re having some problems with our phone system..

Chắc chắn rồi. Tôi đang nối máy cho anh tới văn phòng bà Lang. Nếu không nối máy được, làm ơn gọi lại. Chúng tôi đang có một vài vấn đề với hệ thống điện thoại của chúng tôi.