Giả lập hội thoại


Hello.

Xin chào

Hello, Is that Mr Anderson?

xin chào. Có phải ông Anderson không?

Yes, speaking.

vâng, nói đi ạ.

This is Ashok Desai from NewTech Call Centre. I’m ringing because I got a message that you called our QuickHelp line. It seems that you need some assistance.

Tôi là Ashok Desai từ Tổng đài điện thoại NewTech. Tôi gọi vì tôi nhận được tin nhắn là bạn đã gọi đường dây nóng của chúng tôi. Có vẻ như là bạn đang cần hỗ trợ.

Oh, great. Yes, there’s a bit of a problem with our IT system. When we try to view our customer records, the program crashes ...

Ồ, tuyệt quá. Vâng có một chút vấn đề với hệ thống IT của chúng tôi. Khi chúng tôi đang xem hồ sơ khách hàng, thì chương trình bị sự cố.

Mr Anderson, let me just type this in ... one moment... OK. Could you tell me when exactly it crashes?

Ông Anderson, để tôi đánh thông tin vào .. 1 lát thôi, được rồi. Ông có thể cho tôi biết thời điểm chính xác hệ thống bị sự cố không?

Well, it’s hard to tell what causes it. The normal screen comes up and asks you to type in the name first, then hit return, then type in the password. It seems OK at first, the new page comes up, then there’s a funny clicking noise like the computer’s trying to do something. This goes on quite a long time, then the screen just freezes.

À, rất khó để nhận biết nguyên nhân gây ra. Màn hình hiển thị thông thường xuất hiện và hỏi bạn đánh tên vào trước, sau đó nhấn vào return, sau đó nhập mật khẩu. Lúc đầu thì không có vấn đề gì, trang mới xuất hiện sau đó có một tiếng nhấp nhấp chuột lạ giống như máy tính đang cố làm gì đó. Việc này diễn ra khá lâu sau đó màn hình bị đơ.

OK, so, as I understand it, the problem begins with entering the password. Is that right?

Được rồi. như tôi hiểu thì vấn đề bắt đầu khi nhập mật khẩu đúng không ạ?

Yes, that’s right.

Vâng, đúng rồi.

And how long have you had this problem?

Và vấn đề này kéo dài bao lâu rồi ạ?

Well, I’ve only tried it twice but then thought I’d better call you. So, when can you take care of this? Our work depends on the system being up and running all the time.

À, tôi mới chỉ thử 2 lần nhưng sau đó tôi nghĩ tốt nhất là gọi bên anh. Vậy, khi nào anh có thể xử lý vấn đề này? Công việc của chúng tôi phụ thuộc vào hệ thống ổn và vận hành liên tục.

Yes, I can understand how important it is. I think we can send someone out to you this afternoon. I’ll check the service technicians’ schedule and I’ll call you back in half an hour. Does that sound all right?

Vâng tôi có thể hiểu nó quan trọng thế nào. Tôi nghĩ chúng tôi có thẻ cử người đến chỗ ông vào chiều này. Tôi sẽ kiểm tra lịch làm việc của kỹ thuật viên và sẽ gọi lại cho ông trong nửa giờ. Vậy có được không ạ?

That sounds good.

Cũng được.

Could I assist you with anything else today?

Tôi có thể hỗ trợ gì nữa trong hôm nay không?

No, but thanks for asking. I’ll be waiting for you to ring back

Không nhưng cảm ơn đã hỏi. Tôi sẽ chờ anh gọi lại.